quypham 1636 +13
bichlk4 1532 -13

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

30 nước, 5 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ