Kvan 1527 -16
bichlk4 1519 +16

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

44 nước, 2 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua