bichlk4 1535 -16
Kvan 1511 +16

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

60 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua