Kvan 1527 +16
bichlk4 1519 -16

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

43 nước, 4 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua