bichlk4 1503 -16
Kvan 1543 +16

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

43 nước, 3 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết