Kvan 1559 +16
bichlk4 1487 -16

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

112 nước, 10 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua