bichlk4 1471 -16
Kvan 1575 +16

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

34 nước, 2 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua