Kvan 1591 +16
bichlk4 1455 -16

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

25 nước, 2 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua