S54923421 1684 +13
vtu1979 1607 -13

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

50 nước, 9 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết