135792468 1625 -12
S54923421 1710 +12

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

95 nước, 12 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ