S54923421 1756 -18
MsSu1234 1644 +18

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

55 nước, 7 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết