S54923421 1752 +14
MsSu1234 1648 -14

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

30 nước, 3 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua