Kiểu: Cờ tướng, 19/2/2024

98 nước, 37 phút : 57 giây

Hòa cờ!