S54923421 1780 +14
caothudl 1741 -14

Kiểu: Cờ úp, 20/2/2024

56 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết