caothudl 1727 -14
S54923421 1794 +14

Kiểu: Cờ úp, 20/2/2024

43 nước, 4 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua