S54923421 1808 -18
caothudl 1713 +18

Kiểu: Cờ úp, 20/2/2024

29 nước, 2 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết