caothudl 1731 -14
S54923421 1790 +14

Kiểu: Cờ úp, 20/2/2024

97 nước, 18 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết