S54923421 1804 -18
caothudl 1717 +18

Kiểu: Cờ úp, 20/2/2024

145 nước, 31 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua