Vinhtran9 2029 -18
Bachoc999 1990 +18

Kiểu: Cờ úp, 21/2/2024

44 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua