Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

89 nước, 14 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua