Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

60 nước, 8 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ