Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

38 nước, 6 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ