Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

169 nước, 26 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ