Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

20 nước, 1 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua