Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

47 nước, 8 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua