Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

60 nước, 9 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua