Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

80 nước, 15 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết