Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

57 nước, 5 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua