Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

52 nước, 6 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết