tramtran5 1852 +14
kiskunkun 1818 -14

Kiểu: Cờ úp, 21/2/2024

44 nước, 9 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua