Vinhtran9 2011 +18
Bachoc999 2048 -18

Kiểu: Cờ úp, 22/2/2024

64 nước, 8 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết