tramtran5 1866 +15
U50222856 1851 -15

Kiểu: Cờ úp, 22/2/2024

66 nước, 17 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết