Kiểu: Cờ tướng, 22/2/2024

67 nước, 10 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua