Kiểu: Cờ tướng, 22/2/2024

70 nước, 14 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết