Kiểu: Cờ tướng, 22/2/2024

58 nước, 12 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết