Kiểu: Cờ úp, 22/2/2024

48 nước, 5 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua