Kiểu: Cờ úp, 22/2/2024

26 nước, 3 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua