Kiểu: Cờ úp, 22/2/2024

57 nước, 5 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua