Kiểu: Cờ úp, 22/2/2024

7 nước, 1 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ