Kiểu: Cờ tướng, 22/2/2024

92 nước, 21 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ