saule 2010 -22
tramtran5 1881 +22

Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

90 nước, 18 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua