40600222 1992 -13
Vinhtran9 2063 +13

Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

37 nước, 5 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua