Vinhtran9 2076 +13
40600222 1979 -13

Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

78 nước, 10 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua