40600222 1966 +19
Vinhtran9 2089 -19

Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

96 nước, 17 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua