Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

26 nước, 4 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ