Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

95 nước, 7 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua