Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

76 nước, 10 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ