Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

59 nước, 6 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết