Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

29 nước, 2 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết