Kiểu: Cờ úp, 23/2/2024

58 nước, 6 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ